đã sử dụng quipment khai thác để bán canada canada