tầm quan trọng của chế biến khoáng sản trong ngành khai khoáng