thiết bị được sử dụng khai thác quặng sắt và vận chuyển