dữ liệu bán định lượng liên quan đến công nghiệp khai thác