màn hình vbrating hoạt động như thế nào để khai thác