khoảng cách giữa các máy nghiền trong một nhà máy nghiền điển hình