sự hình thành của khai thác than non kapurdi ở ấn độ