than đá được vận chuyển như thế nào sau khi nghiền