nhiệm vụ trách nhiệm của người quản lý nhà máy nhựa đường máy nghiền